ആഡ്‌സെൻസ് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം | Google AdSense Approval Tips for Blog Malayalam Video Tutorial

Getting approval for AdSense is the first motive of the vast majority of bloggers and content material entrepreneurs. So they’re trying to find the guidelines and tips for getting approval from Google for working Adverts on their web site or weblog and earn some bucks. As a substitute of going for some suggestions, it’s higher to grasp the insurance policies and different situations which have already been defined by Google via its weblog posts and YouTube movies. I’ve already performed lot of movies associated to AdSense. Some you have to watch my earlier three movies earlier than making use of for AdSense. They’re AdSense FAQ1 video, AdSense approval video half 1, and video associated to AdSense coverage. The running a blog platform similar to Blogger with a customized area, blogspot or wordpress is not going to have an effect on in any means whereas making use of for AdSense. The responsive template or theme with fundamental pages like about, contact and privateness pages will enhance your likelihood of getting approval. Despite the fact that there no minimal variety of weblog posts for AdSense approval, 20-30 good high quality authentic weblog posts are very preferrred.

ആഡ്‌സെൻസ് നു അപ്പ്രൂവൽ ലഭിക്കുക എന്നത് തന്നെ ആണ് പൂരിപക്ഷം ബ്ലോഗ്ഗർ മാരുടെയും ആഗ്രഹം. എന്നാൽ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കൃത്യമായ അറിവില്ലാത്തകാരണത്താൽ കൂടുതൽ പേരും ചില തെറ്റുകൾ ചെയ്തു അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്താനാണ് പതിവ്. അത്രവലിയ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പ്രൂവൽ കിട്ടുക എന്നതും. വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽതന്നെ അത് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അതേപ്പറ്റി വിശദമായി തന്നെ പല വിഡിയോകളിലായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആഡ്‌സെൻസ് ലഭിക്കുവാനായി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ഈ വിഡിയോയിലും പറയുന്നുണ്ട്.

1. AdSense FAQ 1 video: https://youtu.be/yMdslt88uAI
2. AdSense Approval Ideas Half 1 : https://youtu.be/1PwuTGcIhYw
3. AdSense Coverage Malayalam: https://youtu.be/2VyJPJ-YIrw

Sivakumar N Achari (ശിവകുമാർ എൻ ആചാരി)
********************
Digital Advertising Professional in Kerala and on the identical a inventive author, graphic designer, and writer. Despite the fact that he offers with all sorts of Digital Branding and copywriting, extra to be referred to as a Private Branding Guide in Kerala. The in-depth information within the discipline of Search Engine Optimisation makes him one of the demanded website positioning Consultants in Kerala who provides free website positioning Malayalam lessons. Since content material advertising gained its significance than ever earlier than, on-line money-making is the final word objective of each content material author and YouTubers. Therefore he covers all of the areas within the AdSense Malayalam class by understanding the significance of Google AdSense. Free Malayalam class on WordPress and Blogger platform helps college students, professionals, and entrepreneurs to construct an internet identification with the least value. The YouTube suggestions and tips acquired via steady research and analysis made him a YouTube website positioning skilled. Reliable and Free Digital Advertising Course in Malayalam is the principle attraction of his my olaa.in.

ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്, ബ്ലോഗിങ്ങ്, website positioning, വേർഡ്പ്രസ്സ്, ഗൂഗിൾ ആഡ്‌സെൻസ് എന്നിവ മലയാളത്തിൽ സൗജന്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം യൂട്യൂബ് ചാനൽ വളർത്താനുള്ള വഴികളും പഠിപ്പിക്കുന്നു. അധികം പണം മുടക്കാതെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ ബ്രാൻഡിംഗ് ഉം പേഴ്‌സണൽ ബ്രാൻഡിംഗ് ഉം പഠിക്കാൻ കഴിയും എന്നതും ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഓൺലൈൻ ആയി എങ്ങനെ പണമുണ്ടാക്കാം എന്ന ചോദ്യത്തിന് സത്യസന്ധമായുള്ള ഉത്തരം കിട്ടുന്നതും ഇവിടെയാണ്.

HOW TO CONTACT
***********
Web site: https://www.sknachari.com/
Olaa.in : https://www.olaa.in.com/SKNAchari/
Instagram : https://www.instagram.com/SKNAchari/
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/SKNAchari/
Twitter : https://twitter.com/SKNAchari

Video Tutorial

google adsense tips

Your in currently Olaa.in » How to do Tutorial - Free Online Video & Text Courses » ആഡ്‌സെൻസ് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം | Google AdSense Approval Tips for Blog Malayalam Video Tutorial

Top Trending Post

No comments found